Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

005 viết dưới dạng phân số thập phân là 5100 510 51000

005 viết dưới dạng phân số thập phân là 5100 510 51000

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

0,05 viết dưới dạng phân số thập phân là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chữ số 5 trong số 0,05 có giá trị là năm phần trăm nên có thể viết số thập phân đó dưới dạng: (frac{5}{{100}}.)

Giải chi tiết:

0,05 viết dưới dạng phân số thập phân là: (frac{5}{{100}}.)

Chọn A.

Ý kiến của bạn