Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- 052x =  - 9361638 x = 061 x = 071 x = 091 x = 081 Gi

- 052x =  - 9361638 x = 061 x = 071 x = 091 x = 081 Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

( - 0,52:x =  - 9,36:16,38)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện tính vế phải, sau đó tìm số chưa biết bằng cách vận dụng quy tắc cộng trừ nhân chia số hữu tỉ.

Giải chi tiết:

( - 0,52:x =  - 9,36:16,38)

 ( Rightarrow x cdot ( - 9,36) = ( - 0,52) cdot 16,38)

                 (x = frac{{( - 0,52) cdot 16,38}}{{ - 9,36}})

                 (x = 0,91)

                 Vậy (x = 0,91).

Chọn C.

Ý kiến của bạn