Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1 - 8x + 16x^2 - y^2 4x + y + 1 4x + y - 1 4x - y -

1 - 8x + 16x^2 - y^2 4x + y + 1 4x + y - 1 4x - y -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(1 - 8x + 16{x^2} - {y^2})


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm hạng tử, dùng hằng đẳng thức.

Giải chi tiết:

(1 - 8x + 16{x^2} - {y^2} = {left( {4x - 1} right)^2} - {y^2})( = left( {4x - y - 1} right)left( {4x + y - 1} right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn