Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

1) A = 4 2a) x = 2 hoặc x = -5/3 2b) x = 5/3 hoặc x = -5/3

1) A = 4 2a) x = 2 hoặc x = -5/3 2b) x = 5/3 hoặc x = -5/3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn