Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

1) A=-5, B=5căn6 2) (x;y) = (2;1) 3) y = x + 2015

1) A=-5, B=5căn6 2) (x;y) = (2;1) 3) y = x + 2015

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn