Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

1) a=2;b=1 2) S=-1;-1/2;1/2;1

1) a=2;b=1 2) S=-1;-1/2;1/2;1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn