Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1) A=2;B=3căn3 2a) P=x/(x-9) 2b) x=18

1) A=2;B=3căn3 2a) P=x/(x-9) 2b) x=18

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn