Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

1) phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x = 1 + căn 2 và x

1) phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x = 1 + căn 2 và x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn