Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

( 12 - căn 14 ):1120 + | 34 - 125 | - ( - 32 )^2

( 12 - căn 14 ):1120 + | 34 - 125 | - ( - 32 )^2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(left( {1,2 - sqrt {frac{1}{4}} } right):1frac{1}{{20}} + left| {frac{3}{4} - 1,25} right| - {left( {frac{{ - 3}}{2}} right)^2})


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}left( {1,2 - sqrt {frac{1}{4}} } right):1frac{1}{{20}} + left| {frac{3}{4} - 1,25} right| - {left( {frac{{ - 3}}{2}} right)^2} = ,left( {frac{{12}}{{10}} - frac{1}{2}} right):frac{{21}}{{20}} + left| {frac{3}{4} - frac{{125}}{{100}}} right| - frac{9}{4} = ,left( {frac{{12}}{{10}} - frac{5}{{10}}} right):frac{{21}}{{20}} + left| {frac{3}{4} - frac{5}{4}} right| - frac{9}{4} = frac{7}{{10}} cdot frac{{20}}{{21}} + left| {frac{{ - 2}}{4}} right| - frac{9}{4},, = frac{{7.10.2}}{{10.7.3}} + frac{2}{4} - frac{9}{4} = frac{2}{3} + frac{2}{4} - frac{9}{4} = frac{8}{{12}} + frac{6}{{12}} - frac{{27}}{{12}} = frac{{14}}{{12}} - frac{{27}}{{12}} = frac{{14 - 27}}{{12}} = frac{{ - 13}}{{12}}end{array})

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn