Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- 123 + 77 + - 277 + 23 - 43 -343 343 257 -257 Gi

- 123 + 77 + - 277 + 23 - 43 -343 343 257 -257 Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(left( { - 123} right) + 77 + left( { - 277} right) + 23 - 43)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc và tính tổng đại số.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}left( { - 123} right) + 77 + left( { - 277} right) + 23 - 43\ = left[ {left( { - 123} right) + left( { - 277} right)} right] + left( {77 + 23} right) - 43\ = left( { - 400} right) + 100 - 43\ = left( { - 300} right) - 43\ = left( { - 300} right) + left( { - 43} right)\ =  - 343end{array})

Chọn A.

Ý kiến của bạn