Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- 13 ^243 - 76 - 13 ^2 754 354 154 127 Giải chi tiết

- 13 ^243 - 76 - 13 ^2 754 354 154 127 Giải chi tiết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,{left( { - frac{1}{3}} right)^2}.frac{4}{3} - frac{7}{6}.{left( { - frac{1}{3}} right)^2})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện tính theo thứ tự ưu tiên: Lũy thừa – nhân, chia – cộng trừ. 

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},{left( { - frac{1}{3}} right)^2}.frac{4}{3} - frac{7}{6}.{left( { - frac{1}{3}} right)^2}\ = ,,,,,frac{1}{9}.frac{4}{3} - frac{7}{6}.frac{1}{9}\ = ,,,,,frac{4}{{27}}, - ,frac{7}{{54}}\ = ,,,,,frac{8}{{54}} - frac{7}{{54}}\ = ,,,frac{1}{{54}}end{array})

Chọn C

Ý kiến của bạn