Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

1a) x=1,x=4 1b) m < -2 2) 12cm và 16cm

1a) x=1,x=4 1b) m < -2 2) 12cm và 16cm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn