Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

2 9  - 81 3^2 + 2019^0 3 6 9 4 Giải chi tiết2 9  - 81

2 9  - 81 3^2 + 2019^0 3 6 9 4 Giải chi tiết2 9  - 81

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(2sqrt 9  - sqrt {81} :{3^2} + {2019^0})


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện tính theo thứ tự ưu tiên. 

Giải chi tiết:

(2sqrt 9  - sqrt {81} :{3^2} + {2019^0})

(begin{array}{l} = 2.3 - 9:9 + 1\ = ,,,6end{array})

Chọn B

Ý kiến của bạn