Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

20x x + y - 8y y + x 4 5x + 2y x + y 4 5x - 2y x -

20x x + y - 8y y + x 4 5x + 2y x + y 4 5x - 2y x -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(20xleft( {x + y} right) - 8yleft( {y + x} right))


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(20xleft( {x + y} right) - 8yleft( {y + x} right))

( = 20xleft( {x + y} right) - 8yleft( {x + y} right))

( = 4left( {5x - 2y} right)left( {x + y} right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn