Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(21)

(21)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(21)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu trúc: not only... but also...: không những ... mà còn...

Ý kiến của bạn