Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

23 times 93 - 88 113 114 115 116 Giải chi tiếtbeginar

23 times 93 - 88 113 114 115 116 Giải chi tiếtbeginar

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,23 times left( {93 - 88} right))


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, sau đó thực hiện phép nhân.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},23 times left( {93 - 88} right)\ = ,23,, times ,,,,,,,,,5\ = ,115end{array})

Chọn C

Ý kiến của bạn