Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

234          16 56 96 76 Giải chi tiết234 = 2341 = 23

234          16 56 96 76 Giải chi tiết234 = 2341 = 23

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(frac{2}{3}:4)         


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khi chia một phân số cho một số tự nhiên, ta viết số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1. Sau đó thực hiện chia hai phân số bình thường.

Giải chi tiết:

(frac{2}{3}:4) ( = frac{2}{3},,:,,frac{4}{1},, = ,,frac{{2,}}{{3,}}, times ,frac{1}{4} = frac{2}{{12}} = frac{1}{6}) 

Chọn A

Ý kiến của bạn