Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

25 capable available manageable observable Giải chi ti

25 capable available manageable observable Giải chi ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(25) _____


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

make sth available: làm cho cái gì trở nên có sẵn

A. capable (adj): có khả năng

C. manageable (adj): có thể quản lý

D. observable (adv): có thể quan sát

The Internet is a great Place to look up information. The same information may be found in libraries, but the Internet makes the information available 24 hours a day.

Tạm dịch: Internet là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm thông tin. Thông tin tương tự có thể được tìm thấy trong các thư viện, nhưng Internet cung cấp thông tin có sẵn 24 giờ một ngày.

Chọn B.

Ý kiến của bạn