Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

250grm + rm 30grm = Số thích hợp điền vào chỗ chấm l

250grm + rm 30grm = Số thích hợp điền vào chỗ chấm l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(250g{rm{ }} + {rm{ }}30g{rm{ }} = ;....;). Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:     


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cộng hai đơn vị khối lượng là gam, ta cộng như cộng hai số tự nhiên và cuối cùng thêm đơn vị khối lượng vào bên phải kết quả.

Giải chi tiết:

Ta có: (250g{rm{ }} + {rm{ }}30g{rm{ }} = ;280,g)

Chọn A.

Ý kiến của bạn