Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

27 facilitated attached purchased connected Giải chi t

27 facilitated attached purchased connected Giải chi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(27) _____


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

facilitate (v): trang bị

attach (v): trói buộc

purchase (v): mua bán

connect (v): kết nối

When you are connected to the Internet, you are ready to start searching.

Tạm dịch: Khi bạn được kết nối với Internet, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu tìm kiếm.

Chọn D.

Ý kiến của bạn