Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

29 at for in by Giải chi tiếtat … stage vào giai đoạn

29 at for in by Giải chi tiếtat … stage vào giai đoạn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(29) ____


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:

at … stage: vào giai đoạn nào đó

What's helpful (29) at one stage of a family's life may be destructive at the next stage.

Tạm dịch: Những gì hữu ích ở một giai đoạn trong cuộc sống của một gia đình có thể sẽ bị hủy hoại ở giai đoạn tiếp theo.

Chọn A.

Ý kiến của bạn