Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

2sin x - 3  = 0 x = pi 3 + kpi x = 2pi 3 + kpi k in m

2sin x - 3  = 0 x = pi 3 + kpi x = 2pi 3 + kpi k in m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(2sin x - sqrt 3  = 0)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đưa về phương trình lượng giác cơ bản và giải: (sin x = sin alpha  Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = alpha  + k2pi \x = pi  - alpha  + k2pi end{array} right.,,left( {k in mathbb{Z}} right)).

Giải chi tiết:

(2sin x - sqrt 3  = 0 Leftrightarrow sin x = frac{{sqrt 3 }}{2} Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = frac{pi }{3} + k2pi \x = frac{{2pi }}{3} + k2pi end{array} right.,,left( {k in mathbb{Z}} right))

Vậy nghiệm của phương trình là (x = frac{pi }{3} + k2pi ;,,x = frac{{2pi }}{3} + k2pi ,,left( {k in mathbb{Z}} right)).

Ý kiến của bạn