Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  2x - 1 ^2 - 25 = 0 x = -3 x= 2 x = 3 x= 2 x = 3 x=

  2x - 1 ^2 - 25 = 0 x = -3 x= 2 x = 3 x= 2 x = 3 x=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 ({left( {2x - 1} right)^2} - 25 = 0)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

({left( {2x - 1} right)^2} - 25 = 0)

(begin{array}{l},,,,,,,,{left( {2x - 1} right)^2} - 25 = 0\ Leftrightarrow {left( {2x - 1} right)^2} - {5^2} = 0\left( { Leftrightarrow 2x - 6} right)left( {2x + 4} right) = 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}2x - 6 = 0\2x + 4 = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 3\x =  - 2end{array} right.end{array})

Vậy (x in left{ { - 2;,,3} right}).

Ý kiến của bạn