Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

3 In contrast Therefore Otherwise Moreover Giải chi ti

3 In contrast Therefore Otherwise Moreover Giải chi ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(3) _____


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Liên từ

Giải chi tiết:

A. In contrast: trái lại => chỉ sự tương phản

B. Therefore: vì thế, vì vậy => chỉ kết quả

C. Otherwise: nếu không thì => chỉ điều kiện

D. Moreover: ngoài ra => bổ sung thông tin

Câu trước (3) đang nói về một ví dụ của “giao diện vật lý-kỹ thuật số”, câu (3) là những ví dụ của mạng xã hội trực tuyến, cũng là những ví dụ của “giao diện vật lý-kỹ thuật số” => cần điền liên từ bổ sung thông tin.

(3) Moreover, social media platforms, such as Facebook, Meetup, WhatsApp ….

Tạm dịch: Ngoài ra, các nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook, Meetup, WhatsApp …

Chọn D.

Ý kiến của bạn