Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

31 making providing allowing holding Giải chi tiếtA ma

31 making providing allowing holding Giải chi tiếtA ma

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(31) ______


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. making: làm, tạo

B. providing: cung cấp => provide sb with sth: cung cấp cho ai cái gì

C. allowing: cho phép => allow sb to do sth: cho phép ai làm gì

D. holding: giữ

Countries all over the world are now beginning to enter the sector of eLearning, (31) allowing people to have a broader access to learning opportunities that weren't otherwise possible in the past.

Tạm dịch: Các quốc gia trên toàn thế giới hiện đang bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Học trực tuyến, cho phép mọi người có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn với các cơ hội học tập mà trước đây không thể thực hiện được.

Chọn C.

Ý kiến của bạn