Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

31 prevented opposed mistrusted interfered Giải chi ti

31 prevented opposed mistrusted interfered Giải chi ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(31) _________


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. prevented (V_ed): ngăn cản

B. opposed (V_ed): phản đối

C. mistrusted (V_ed): không tin tưởng

D. interfered (V_ed): can thiệp

interfere with something: can thiệp vào cái gì

They set rules, but they never (31) interfered with his ambitions.

Tạm dịch: Họ đặt ra các quy tắc, nhưng họ không bao giờ can thiệp vào tham vọng của anh ta.

Chọn D.

Ý kiến của bạn