Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

34 event period series date Giải chi tiếtA event n sự

34 event period series date Giải chi tiếtA event n sự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(34) ______


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. event (n): sự kiện, sự việc => thường không có giới từ theo sau

B. period + of (n): giai đoạn

C. series + of + N số nhiều (n): chuỗi

D. date (n): ngày

“intense grief” (sự buồn khổ dữ dội) là danh từ số ít

When she was 8 years old, her father died unexpectedly, and the family became devastated after a(an) (34) period of intense grief.

Tạm dịch: Khi bà 8 tuổi, cha bà đột ngột qua đời, và gia đình trở nên tan hoang sau một giai đoạn buồn khổ dữ dội.

Chọn B.

Ý kiến của bạn