Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

35.( 2x - 13 ) + 415 = 1230

35.( 2x - 13 ) + 415 = 1230

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(frac{3}{5}.left( {2x - frac{1}{3}} right) + frac{4}{{15}} = ,frac{{12}}{{30}})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}frac{3}{5}.left( {2x - frac{1}{3}} right) + frac{4}{{15}} = ,frac{{12}}{{30}},,,,,,,,, Leftrightarrow frac{3}{5}.left( {2x - frac{1}{3}} right) = ,frac{{12}}{{30}} - frac{4}{{15}},,,,,,,,, Leftrightarrow frac{3}{5}.left( {2x - frac{1}{3}} right) = ,frac{6}{{15}} - frac{4}{{15}},,,, Leftrightarrow frac{3}{5}.left( {2x - frac{1}{3}} right) = ,frac{2}{{15}},,,,,,,,,, Leftrightarrow ,2x - frac{1}{3} = frac{2}{{15}}:frac{3}{5},,,,,,,,, Leftrightarrow 2x - frac{1}{3} = frac{2}{9},,,,,,,,,,,,,,,,,, Leftrightarrow 2x = frac{2}{9} + frac{1}{3},,,,,,,, Leftrightarrow ,2x = frac{5}{9}, Leftrightarrow x = frac{5}{9}:2, Leftrightarrow ,x = frac{5}{{18}}end{array})

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn