Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

36 identified associated diagnosed carded Giải chi tiế

36 identified associated diagnosed carded Giải chi tiế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(36) _____


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. identified: xác định

B. associated: liên kết

C. diagnosed: chẩn đoán

D. carded: ghi vào thẻ

In 2010, the planetary defence team at NASA had (36) identified and logged 90 percent of the asteroids near Earth measuring one kilometre wide.

Tạm dịch: Năm 2010, nhóm bảo vệ hành tinh tại NASA đã xác định và khai thác 90% các tiểu hành tinh gần Trái đất có chiều rộng một km.

Chọn A.

Ý kiến của bạn