Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

3x - 2  = 6       x = 12 x = d383 x = d353 x = 11 Giải

3x - 2  = 6       x = 12 x = d383 x = d353 x = 11 Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(sqrt {3x - 2}  = 6)      


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải phương trình: (sqrt {fleft( x right)}  = a,,left( {a ge 0} right)) ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}fleft( x right) ge 0\fleft( x right) = {a^2}end{array} right..)


(sqrt {{{left[ {fleft( x right)} right]}^2}}  = a,,left( {a ge 0} right)) ( Leftrightarrow left| {fleft( x right)} right| = a) ( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}fleft( x right) = a\fleft( x right) =  - aend{array} right..)

Giải chi tiết:

(sqrt {3x - 2}  = 6)      

Điều kiện: (3x - 2 ge 0) ( Leftrightarrow x ge dfrac{2}{3})

Khi đó ta có phương trình ( Leftrightarrow 3x - 2 = {6^2})

(begin{array}{l} Leftrightarrow 3x - 2 = 36\ Leftrightarrow 3x = 38\ Leftrightarrow x = dfrac{{38}}{3},,,left( {tm} right)end{array})

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất (x = dfrac{{38}}{3}.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn