Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

3x x + 2 - x 3x + 5 = 5 x = 2 x = 3 x = 4 x = 5 Giải

3x x + 2 - x 3x + 5 = 5 x = 2 x = 3 x = 4 x = 5 Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(3xleft( {x + 2} right) - xleft( {3x + 5} right) = 5)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức, cộng (trừ) đa thức.

Giải chi tiết:

(3xleft( {x + 2} right) - xleft( {3x + 5} right) = 5)

(begin{array}{l},,,,,,,3xleft( {x + 2} right) - xleft( {3x + 5} right) = 5\ Leftrightarrow left( {3{x^2} + 6x} right) - left( {3{x^2} + 5x} right) = 5\ Leftrightarrow 3{x^2} + 6x - 3{x^2} - 5x = 5\ Leftrightarrow x = 5end{array})

Vậy (x = 5).

Ý kiến của bạn