Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- 415 60 -60 50 -50 Giải chi tiết - 415 =  - 415 = 

- 415 60 -60 50 -50 Giải chi tiết - 415 =  - 415 = 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

( - 4.15)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khi nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng với nhau rồi đặt dấu “-” trước kết quả thu được.

Giải chi tiết:

( - 4.15) ( =  - left( {4.15} right) =  - 60.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn