Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

442 - x + 242 =  - 67 - - 167 x = -100 x = 200 x =

442 - x + 242 =  - 67 - - 167 x = -100 x = 200 x =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(442 - left( {x + 242} right) =  - 67 - left( { - 167} right))


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}442 - left( {x + 242} right) =  - 67 - left( { - 167} right)\442 - x - 242 =  - 67 + 167\left( {442 - 242} right) - x = 100\200 - x = 100\x = 200 - 100\x = 100end{array})

Vậy (x = 100).

Chọn D.

Ý kiến của bạn