Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

46   extent distance length measure Giải chi tiếtA exte

46   extent distance length measure Giải chi tiếtA exte

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(46) _______ 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. extent : mức độ

B. distance : khoảng cách

C. length : chiều dài

D. measure : giải pháp

=> cụm từ: to …. extent (that): đến mức mà …

But since the 1960s its popularity has increased greatly, to the (46) extent that high street stores stock a huge variety of products for vegetarians.

Tạm dịch: Nhưng kể từ những năm 1960, mức độ phổ biến của nó đã tăng lên rất nhiều, đến mức các cửa hàng trên đường phố cao cấp dự trữ rất nhiều sản phẩm cho người ăn chay.

Chọn A.

Ý kiến của bạn