Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

5 x - y - x x - y 5 - x x - y x - 5 x - y 5 +

5 x - y - x x - y 5 - x x - y x - 5 x - y 5 +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(5left( {x - y} right) - xleft( {x - y} right))


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(5left( {x - y} right) - xleft( {x - y} right))( = left( {5 - x} right)left( {x - y} right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn