Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

50 yet therefore however even if Giải chi tiếtA yet tuy

50 yet therefore however even if Giải chi tiếtA yet tuy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

___(50)___


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Liên từ

Giải chi tiết:

A. yet: tuy nhiên

B. therefore: do đó

C. however: tuy nhiên

D. even if: ngay cả khi

Freshwater conservation, (50) therefore, requires a reduction in wasteful practices like inefficient irrigation, reforms in agriculture and industry, and strict pollution controls worldwide.

Tạm dịch: Do đó, việc bảo tồn nước sạch đòi hỏi phải giảm thiểu các hoạt động lãng phí như tưới tiêu kém hiệu quả, cải cách nông nghiệp và công nghiệp, và kiểm soát ô nhiễm nghiêm ngặt trên toàn thế giới.

Chọn B.

Ý kiến của bạn