Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

56100 viết dưới dạng số thập phân là 506 5600 56 560 Gi

56100 viết dưới dạng số thập phân là 506 5600 56 560 Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(5frac{6}{{100}}) viết dưới dạng số thập phân là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

(5frac{6}{{100}}) viết dưới dạng số thập phân là: 5,06.

Giải chi tiết:

(5frac{6}{{100}}) viết dưới dạng số thập phân là: 5,06

Chọn A.

Ý kiến của bạn