Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

5x - 5y         5x - 5y = 5 x + y 5x - 5y = 5 x - y 5

5x - 5y         5x - 5y = 5 x + y 5x - 5y = 5 x - y 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(5x - 5y)        


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(5x - 5y = 5left( {x - y} right))

Ý kiến của bạn