Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

6 ideas principles regulations laws Giải chi tiết

6 ideas principles regulations laws Giải chi tiết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(6) ___________


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn