Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

72kmh tương ứng với bao nhiêu ms Chọn kết quả đúng 15m

72kmh tương ứng với bao nhiêu ms Chọn kết quả đúng 15m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(72,,km/h) tương ứng với bao nhiêu (m/s)? Chọn kết quả đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đổi: (1,,m/s = 3,6,,km/h)

Giải chi tiết:

Đổi: (72,,km/h = dfrac{{72}}{{3,6}},,m/s = 20,,m/s)

Chọn B.

Ý kiến của bạn