Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

8x x - 5 - 2x + 10 = 0 x in d145 x in d14 - 5 x in

8x x - 5 - 2x + 10 = 0 x in d145 x in d14 - 5 x in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(8xleft( {x - 5} right) - 2x + 10 = 0)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}8xleft( {x - 5} right) - 2x + 10 = 0\ Leftrightarrow 8xleft( {x - 5} right) - left( {2x - 10} right) = 0\ Leftrightarrow 8xleft( {x - 5} right) - 2left( {x - 5} right) = 0\ Leftrightarrow left( {8x - 2} right)left( {x - 5} right) = 0\ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}8x - 2 = 0\x - 5 = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = dfrac{1}{4}\x = 5end{array} right.end{array})

Vậy (x in left{ {dfrac{1}{4};,,5} right}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn