Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

9 người cuốc 540m^2 đất trong 5 giờ Hỏi 18 người cuốc 2

9 người cuốc 540m^2 đất trong 5 giờ Hỏi 18 người cuốc 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

9 người cuốc (540{m^2}) đất trong 5 giờ. Hỏi 18 người cuốc (270{m^2}) trong bao lâu? (năng suất của mỗi người đều như nhau).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cách 1: Tìm tỉ số; Cách 2: Rút về đơn vị.

Giải chi tiết:

9 người cuốc đất trong 1 giờ được: (540:5 = 108,left( {{m^2}} right))

18 người cuốc đất trong 1 giờ được: (108 times 2 = 216left( {{m^2}} right))

18 người cuốc (270{m^2}) đất trong khoảng thời gian là: (270:216 = frac{5}{4}) (giờ)

Đổi: (frac{5}{4}) giờ = (frac{5}{4} times 60' = 75) phút.

Đáp số: 75 phút.

Chọn C.

Ý kiến của bạn