Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) (5;-3) b) a=4 a) (5

a) (5;-3) b) a=4 a) (5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn