Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a A “Lần gieo đầu xuất hiện mặt ngửa d12 d38 d14 d58 Gi

a A “Lần gieo đầu xuất hiện mặt ngửa d12 d38 d14 d58 Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a) A: “Lần gieo đầu xuất hiện mặt ngửa”.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tính không gian mẫu.


- Tính số phần tử của các biến cố bằng phương pháp liệt kê.

Giải chi tiết:

A: “Lần gieo đầu xuất hiện mặt ngửa”.

Gieo một đồng tiền ba lần.

( Rightarrow ) Có 8 khả năng (Omega  = left{ {SSS,SSN,SNS,NSS,SNN,NSN,NNS,NNN} right})  ( Rightarrow nleft( Omega  right) = 8).

A: “Lần gieo đầu xuất hiện mặt ngửa” ( Rightarrow A = left{ {NSS;NNS;NSN;NNN} right} Rightarrow nleft( A right) = 4).

( Rightarrow Pleft( A right) = dfrac{{nleft( A right)}}{{nleft( Omega  right)}} = dfrac{4}{8} = dfrac{1}{2}).

Ý kiến của bạn