Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) A=2 b) (x;y)=(1;2) c) x = -4 hoặc x = 2

a) A=2 b) (x;y)=(1;2) c) x = -4 hoặc x = 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn