Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) Hệ có 1 nghiệm b) m = 6, n = 9/2

a) Hệ có 1 nghiệm b) m = 6, n = 9/2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn