Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử dạng CxHyOz

A là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử dạng CxHyOz

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử dạng: CxHyOz. Nếu A là anđehit no, hai chức mạch hở thì biểu thức (2x + z - y) có giá trị là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

CTTQ của anđehit no hai chức mạch hở: CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0).

Giải chi tiết:

Đi từ ankan CnH2n+2 thay thế 2 nguyên tử H bằng 2 nhóm CHO ⟹ CnH2n(CHO)2 ⟹ Cn+2H2n+2O2 (n ≥ 0).

Ta có: 2x + z - y = 2.(n + 2) +2 - (2n + 2) = 2n + 4 + 2 - 2n - 2 = 4.

Ý kiến của bạn