Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a mol chất nào sau đây khi tác dụng hết với dung dịch H

a mol chất nào sau đây khi tác dụng hết với dung dịch H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a mol chất nào sau đây khi tác dụng hết với dung dịch HCl đặc thu được lượng khí Cl2 nhiều nhất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp bảo toàn e: a mol chất nào trao đổi lượng e nhiều nhất sẽ cho lượng khí Cl2 nhiều nhất.

Giải chi tiết:

a mol chất nào trao đổi lượng e nhiều nhất sẽ cho lượng khí Cl2 nhiều nhất.

- CaOCl2 có Cl+1 + 2e → Cl-              ⟹ ne = 2a mol

- KClO3 có Cl+5 + 6e → Cl-1              ⟹ ne = 6a mol

- MnO2 có Mn+4 + 2e → Mn+2           ⟹ ne = 2a mol

- KMnO4 có Mn+7 + 5e → Mn+2        ⟹ ne = 5a mol

⟹ KClO3 sinh ra nhiều Cl2 nhất.

Đáp án B

Ý kiến của bạn