Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Phát biểu định luật bảo toàn khối lượngb Đốt 58 gam k

a Phát biểu định luật bảo toàn khối lượngb Đốt 58 gam k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.

b) Đốt 58 gam khí butan (C4H10) cần dùng 208 gam khí oxi và tạo ra 90 gam hơi nước và khí cacbonic (CO2). Tính khối lượng CO2 sinh ra.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

Giải chi tiết:

a) Định luật bảo toàn khối lượng:

Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

b) 2C4H10 + 13O2 → 10H2O + 8CO2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ⟹ ({m_{{C_4}{H_{10}}}} + {m_{{O_2}}} = {m_{{H_2}O}} + {m_{C{O_2}}})

⟹ ({m_{C{O_2}}} = {m_{{C_4}{H_{10}}}} + {m_{{O_2}}} - {m_{{H_2}O}}) = 58 + 208 – 90 = 176 g.

Ý kiến của bạn