Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) Phương trình có 1 nghiệm b) (x;y)=(2;-1)

a) Phương trình có 1 nghiệm b) (x;y)=(2;-1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn